เรื่องบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ๒๕๖๒

เรื่องบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ๒๕๖๒

 

ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง ตัวอย่างใบแจ้งส่งมอบครุภัณฑ์ 2562

เรื่อง ตัวอย่างใบแจ้งส่งมอบครุภัณฑ์ 2562

 

ดาวน์โหลด

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2560  Download