เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

ดาวน์โหลด

รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่ายา นัดเก็บเช็ควันที่ 19-20 ธันวาคม 2562

รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่ายา นัดเก็บเช็ควันที่ 19-20 ธันวาคม 2562

 

ดาวน์โหลด

ประกาศเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ประกาศเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

 

 

 

ดาวน์โหลด

ประกาศข้อเสนอแนะการดาเนินงานเพื่อป้องกันอันตรายจากการทางาน/อุบัติเหตุจากการพลัดตก ลงไปในสถานที่อับอากาศ

ข้อเสนอแนะการดาเนินงานเพื่อป้องกันอันตรายจากการทางาน/อุบัติเหตุจากการพลัดตก
ลงไปในสถานที่อับอากาศ

 

 

 

ดาวน์โหลด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 

าวน์โหลด