ลำดับ รายการ วันที่อัพโหลด เวลาอัพโหลด
1 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 2563 2020-06-04 11:27 ดาวน์โหลด
2 การประชุม หรืออบรมสัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 63 2020-06-08 14:10 ดาวน์โหลด
3 จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 2019-02-08 14:53 ดาวน์โหลด
4 ยุทธศาตร์สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 - 2564 2019-02-08 14:39 ดาวน์โหลด
5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2019-02-08 14:38 ดาวน์โหลด
6 ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข 2019-02-08 14:38 ดาวน์โหลด
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2019-02-08 14:35 ดาวน์โหลด
8 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 2019-02-08 14:36 ดาวน์โหลด
9 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 63 2020-01-31 14:49 ดาวน์โหลด
10 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 63 2020-03-04 13:38 ดาวน์โหลด
11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 2020-06-04 11:01 ดาวน์โหลด
12 การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2020-01-28 14:21 ดาวน์โหลด
13 คู่มือการจัดการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน 63 2020-03-16 11:27 ดาวน์โหลด
14 ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลยางตลาด 63 2020-03-04 14:39 ดาวน์โหลด
15 แผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 63 2020-03-12 14:48 ดาวน์โหลด
16 มาตรการ กลไก หรือระบบในการปองกันการรับสินบน การใหและการรับของขวัญ 2019-03-12 16:01 ดาวน์โหลด
17 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2019-03-12 16:04 ดาวน์โหลด
18 มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลยางตลาด 2019-03-12 16:04 ดาวน์โหลด
19 มาตรการปองกันการรับสินบนและประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค 2019-03-12 16:05 ดาวน์โหลด
20 มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่ใน โรงพยาบาลยางตลาด 2019-03-12 16:05 ดาวน์โหลด
21 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ และหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงาน 63 2020-03-03 11:09 ดาวน์โหลด
22 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต และแบบฟอร์มรายงาน 63 2020-03-03 11:11 ดาวน์โหลด
23 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2020-01-30 10:41 ดาวน์โหลด
24 เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป 2563 2019-12-11 11:36 ดาวน์โหลด
25 เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด 2563 2019-12-11 11:40 ดาวน์โหลด
26 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน รอบ 2/62 2020-03-12 08:55 ดาวน์โหลด
27 การเผยแพร่และรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 2020-03-13 10:35 ดาวน์โหลด
28 การเผยแพร่และรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-12-06 14:20 ดาวน์โหลด
29 มาตรการ กลไก ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2019-03-19 11:41 ดาวน์โหลด
30 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2019-03-19 14:38 ดาวน์โหลด
31 การเผยแพร่และรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 2019-12-04 15:26 ดาวน์โหลด
32 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ 2020-01-28 15:18 ดาวน์โหลด
33 การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 2563 2020-03-13 15:10 ดาวน์โหลด
34 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมหนังสือขอเผยแพร่ 2019-12-12 11:37 ดาวน์โหลด
35 หนังสือแจ้งเวียนของ สป.เรื่องแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 2020-06-05 11:18 ดาวน์โหลด
36 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2019-12-12 11:09 ดาวน์โหลด
37 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปิดและการปลดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2563 2019-12-11 10:20 ดาวน์โหลด
38 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ 2019-12-09 13:37 ดาวน์โหลด
39 มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 63 2019-12-09 14:32 ดาวน์โหลด
40 การจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 2563 2020-03-11 15:06 ดาวน์โหลด
41 การจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลยางตลาด 63 2020-02-28 10:24 ดาวน์โหลด
42 มาตรการการรับของแถม 2020-02-28 15:04 ดาวน์โหลด
43 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 2020-02-28 15:04 ดาวน์โหลด
44 รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1-2 / 63 2020-03-16 11:29 ดาวน์โหลด
45 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 งวด ตค.- มีค.63 2020-03-03 14:10 ดาวน์โหลด
46 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 63 2020-06-10 13:51 ดาวน์โหลด
47 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน63 2020-06-09 15:24 ดาวน์โหลด
48 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 2019-06-13 10:36 ดาวน์โหลด
49 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 2563 2020-03-11 09:14 ดาวน์โหลด
50 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 2020-03-11 10:40 ดาวน์โหลด
51 การมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 2019-06-14 11:10 ดาวน์โหลด
52 ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2020-01-28 14:24 ดาวน์โหลด
53 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2020-06-04 11:07 ดาวน์โหลด
54 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีค.-พค.63 2020-06-09 10:48 ดาวน์โหลด
55 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 63 2020-06-10 13:20 ดาวน์โหลด
56 การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก งานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 63 2020-06-11 13:57 ดาวน์โหลด
57 มาตรการต่าง ๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 63 2020-07-01 13:19 ดาวน์โหลด

Powered By
Information Center. Yangtalad Hospital.