ลำดับ รายการ วันที่อัพโหลด เวลาอัพโหลด
1 การดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ยางตลาด 2565 2022-05-31 09:59 ดาวน์โหลด
2 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 2022-05-31 10:48 ดาวน์โหลด
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 2565 2022-05-31 13:56 ดาวน์โหลด
4 การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 2565 2022-05-31 09:59 ดาวน์โหลด
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2565 2022-05-24 13:18 ดาวน์โหลด
6 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 2022-05-25 14:05 ดาวน์โหลด
7 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตการของ รพ.ยางตลาด ปีงบประมาณ 2565 2022-05-24 13:45 ดาวน์โหลด
8 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุด 2565 2022-05-24 14:02 ดาวน์โหลด
9 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2565 2022-05-23 10:32 ดาวน์โหลด
10 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน 2565 2022-05-17 14:46 ดาวน์โหลด
11 การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-05-17 13:41 ดาวน์โหลด
12 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก 2564 - 2565 2022-05-11 14:22 ดาวน์โหลด
13 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 1-2 / 2565 2022-05-10 10:51 ดาวน์โหลด
14 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 2022-05-10 10:17 ดาวน์โหลด
15 เกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 2565 2022-05-09 10:31 ดาวน์โหลด
16 การกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2022-05-09 13:35 ดาวน์โหลด
17 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 2022-05-09 13:59 ดาวน์โหลด
18 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ปีงบประมาณ 2565 2022-05-09 09:29 ดาวน์โหลด
19 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-09 09:32 ดาวน์โหลด
20 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-09 09:46 ดาวน์โหลด
21 การกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 2565 2021-12-27 14:19 ดาวน์โหลด
22 การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2021-12-27 14:42 ดาวน์โหลด
23 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 2565 2022-05-09 09:26 ดาวน์โหลด
24 การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-06-21 09:18 ดาวน์โหลด
25 การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-06-21 09:18 ดาวน์โหลด
26 รายงานโครงการวิจัย เรื่อง วิธีการสื่อสารข่าวสารเรื่องสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2565 2022-06-23 09:12 ดาวน์โหลด
27 โครงการบริหารจัดการกำลังคนสาธารณสุข คปสอ.ยางตลาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-06-24 09:13 ดาวน์โหลด
28 หลักสูตรต้านทุจริต ศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 2022-06-24 09:25 ดาวน์โหลด
29 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2565 2022-06-24 09:46 ดาวน์โหลด

Powered By
Information Center. Yangtalad Hospital.