ลำดับ รายการ วันที่อัพโหลด เวลาอัพโหลด
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 2566 2022-11-16 14:47 ดาวน์โหลด
2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2566 2022-11-16 14:48 ดาวน์โหลด
3 การวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2022-11-29 10:59 ดาวน์โหลด

Powered By
Information Center. Yangtalad Hospital.