ลำดับ รายการ วันที่อัพโหลด เวลาอัพโหลด
1 การวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2022-12-15 08:55 ดาวน์โหลด
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-12-15 08:57 ดาวน์โหลด
3 การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 2022-12-15 09:00 ดาวน์โหลด
4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2022-12-15 09:10 ดาวน์โหลด
5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2022-12-15 09:15 ดาวน์โหลด
6 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 2022-12-15 09:20 ดาวน์โหลด
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 2022-12-15 09:23 ดาวน์โหลด
8 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 2022-12-15 09:24 ดาวน์โหลด
9 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน 2022-12-15 09:26 ดาวน์โหลด
10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 2022-12-15 09:27 ดาวน์โหลด
11 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 2022-12-15 09:31 ดาวน์โหลด
12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 2022-12-15 09:43 ดาวน์โหลด
13 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 2022-12-19 14:43 ดาวน์โหลด
14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 2022-12-20 09:33 ดาวน์โหลด
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-22 09:32 ดาวน์โหลด
16 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 2023-01-10 11:29 ดาวน์โหลด
17 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 2023-02-28 10:43 ดาวน์โหลด
18 มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-28 13:45 ดาวน์โหลด
19 แนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 2023-03-02 09:37 ดาวน์โหลด
20 ผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 1-2566 2023-03-14 14:26 ดาวน์โหลด
21 การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 2023-03-15 13:35 ดาวน์โหลด
22 การรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2023-03-15 14:27 ดาวน์โหลด
23 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 2566 2023-03-16 10:09 ดาวน์โหลด
24 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 2565 2023-03-16 10:10 ดาวน์โหลด
25 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน 1-2566 2023-03-16 13:20 ดาวน์โหลด
26 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-17 13:48 ดาวน์โหลด
27 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 2023-03-21 10:51 ดาวน์โหลด
28 เอกสารแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 2023-03-21 13:34 ดาวน์โหลด
29 หน้าจอการรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 2023-03-21 13:39 ดาวน์โหลด
30 รายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 2023-03-21 13:45 ดาวน์โหลด
31 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-22 13:18 ดาวน์โหลด
32 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร 2566 2023-03-23 14:16 ดาวน์โหลด
33 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-30 15:03 ดาวน์โหลด
34 มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 2566 2023-03-31 09:12 ดาวน์โหลด
35 รายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 2023-04-12 11:02 ดาวน์โหลด
36 การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 2023-06-13 13:23 ดาวน์โหลด
37 การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 2023-06-13 13:27 ดาวน์โหลด
38 การรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-14 13:34 ดาวน์โหลด
39 โครงการที่หน่วยงานโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2566 2023-06-22 09:36 ดาวน์โหลด
40 การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 2023-08-21 10:28 ดาวน์โหลด
41 การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 2023-08-22 09:56 ดาวน์โหลด
42 รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 2566 2023-08-29 09:47 ดาวน์โหลด
43 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 2566 2023-08-30 10:16 ดาวน์โหลด
44 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 2023-08-30 10:17 ดาวน์โหลด
45 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 2023-08-30 10:54 ดาวน์โหลด
46 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน 2023-08-31 08:50 ดาวน์โหลด
47 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ 12 เดือน 2566 2023-08-31 09:01 ดาวน์โหลด
48 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-31 09:55 ดาวน์โหลด

Powered By
Information Center. Yangtalad Hospital.