ลำดับ รายการ วันที่อัพโหลด เวลาอัพโหลด
1 คู่มือผลประโยน์ทับซ้อน ปรับปรุงปี 61 2018-07-13 10:49 ดาวน์โหลด
2 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 2018-07-13 10:58 ดาวน์โหลด
3 คำสั่งคณะกรรมการ ITA / 2561 2018-07-13 11:01 ดาวน์โหลด
4 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน 2018-07-13 11:11 ดาวน์โหลด
5 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร 2018-07-13 13:35 ดาวน์โหลด
6 สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2018-07-13 13:40 ดาวน์โหลด
7 แนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง 2018-07-13 13:43 ดาวน์โหลด

Powered By
Information Center. Yangtalad Hospital.