ลำดับ รายการ วันที่อัพโหลด เวลาอัพโหลด
1 นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลยางตลาด 2019-02-08 14:55 ดาวน์โหลด
2 จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 2019-02-08 14:53 ดาวน์โหลด
3 ยุทธศาตร์สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 - 2564 2019-02-08 14:39 ดาวน์โหลด
4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2019-02-08 14:38 ดาวน์โหลด
5 ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข 2019-02-08 14:38 ดาวน์โหลด
6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2019-02-08 14:35 ดาวน์โหลด
7 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 2019-02-08 14:36 ดาวน์โหลด
8 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 2019-04-01 13:58 ดาวน์โหลด
9 รายงานการประเมินผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 2019-04-01 14:47 ดาวน์โหลด
10 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 62 2019-02-13 10:02 ดาวน์โหลด
11 รายงานการวเคราะห์ความเสี่ยง62 2019-02-15 09:57 ดาวน์โหลด
12 มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 2019-02-26 10:43 ดาวน์โหลด
13 การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์62 2019-03-01 11:16 ดาวน์โหลด
14 มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการ 2019-03-04 10:53 ดาวน์โหลด
15 ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลยางตลาด 2019-03-08 14:18 ดาวน์โหลด
16 แผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 62 2019-03-11 11:27 ดาวน์โหลด
17 มาตรการ กลไก หรือระบบในการปองกันการรับสินบน การใหและการรับของขวัญ 2019-03-12 16:01 ดาวน์โหลด
18 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2019-03-12 16:04 ดาวน์โหลด
19 มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลยางตลาด 2019-03-12 16:04 ดาวน์โหลด
20 มาตรการปองกันการรับสินบนและประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค 2019-03-12 16:05 ดาวน์โหลด
21 มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่ใน โรงพยาบาลยางตลาด 2019-03-12 16:05 ดาวน์โหลด
22 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ และหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงาน 2019-03-13 14:13 ดาวน์โหลด
23 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต และแบบฟอร์มรายงาน 2019-03-13 14:14 ดาวน์โหลด
24 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ 2019-04-03 15:13 ดาวน์โหลด
25 เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป 2019-03-18 11:03 ดาวน์โหลด
26 เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด 2019-03-18 11:03 ดาวน์โหลด
27 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน รอบ 2/61 2019-03-18 11:53 ดาวน์โหลด
28 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (สขร 1) เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 2019-04-04 14:47 ดาวน์โหลด
29 มาตรการ กลไก ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2019-03-19 11:41 ดาวน์โหลด
30 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2019-03-19 14:38 ดาวน์โหลด
31 สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ ๑ 2019-03-20 13:55 ดาวน์โหลด
32 หนังสือแจ้งประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 2019-04-01 15:20 ดาวน์โหลด
33 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (สขร 1) เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 2019-04-04 14:48 ดาวน์โหลด
34 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (สขร 1) เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 2019-04-04 14:48 ดาวน์โหลด
35 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (สขร 1) เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 2019-04-04 14:49 ดาวน์โหลด
36 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (สขร 1) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 2019-04-04 14:49 ดาวน์โหลด
37 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (สขร 1) เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 2019-04-04 14:49 ดาวน์โหลด
38 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 62 2019-04-05 10:39 ดาวน์โหลด
39 การจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 2562 2019-06-06 11:41 ดาวน์โหลด
40 การจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลยางตลาด 2019-06-06 15:06 ดาวน์โหลด
41 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 62 2019-06-06 15:18 ดาวน์โหลด
42 แผนประมาณการรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-06-07 10:23 ดาวน์โหลด
43 รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1-3 /2562 2019-06-07 11:31 ดาวน์โหลด
44 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 งวด ตค.- มีค.62 2019-06-07 13:32 ดาวน์โหลด
45 การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ 2 2019-06-12 09:27 ดาวน์โหลด
46 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 2019-06-13 09:53 ดาวน์โหลด
47 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 2019-06-13 10:36 ดาวน์โหลด
48 โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเบาวาน ความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย เขต อบต.ยางตลาด 2019-06-13 14:13 ดาวน์โหลด
49 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 2019-06-14 10:06 ดาวน์โหลด
50 การมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 2019-06-14 11:10 ดาวน์โหลด
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (สขร 1) เดือนเมษายน ๒๕๖๒ 2019-07-05 12:15 ดาวน์โหลด
52 การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (สขร 1) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 2019-07-05 12:15 ดาวน์โหลด
53 การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (สขร 1) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 2019-07-05 12:16 ดาวน์โหลด

Powered By
Information Center. Yangtalad Hospital.